施兴华课题组

研究成果
当前位置:首页 > 施兴华课题组 > 研究成果

 2021  年

 

1.    Weier Bao#, Falin Tian#, Chengliang Lyu#, Bin Liu#, Bin li, Luyao Zhang, Xianwu Liu, Feng Li, Dan Li, Xiaoyong Gao, Shuo Wang, Wei Wei*, Xinghua Shi*, Yuan Li*

Experimental and theoretical explorations of nanocarriers’ multistep delivery performance for rational design and anticancer prediction

Science Advances, 7, eaba2458 (2021)

2.    Shujia Li, Xinghua Shi* 

Tailoring antifouling properties of nanocarriers via entropic collision of polymer grafting 

ACS Nano, 15, 5725-5734 (2021)   

3.    Innocent JosephKaiwei Wan, Sajjad Hussain, Lingju Guo, Liming Xie*, Xinghua Shi

Interlayer angle-dependent electronic structure and optoelectronic properties of BP-MoS2 heterostructure: A first principle study

Computational Materials Science , 186, 110056 (2021) 

4.    Qinghua Meng, Xinghua Shi* 

A microstructure-based constitutive model of anisotropic cellulose nanopaper with aligned nanofibers

Extreme Mechanics Letters, 43, 101158 (2021)

5.    Yulong Gong, Xinghua Shi* 

Mechanics of molecular beacons for mRNA detecting 

Acta Mechanica Sinica, 37, 187 (2021)

6.    Long Li, Jinglei Hu*, Xinghua Shi, Bartosz Rozycki, Fan Song

Interplay between cooperativity of intercellular receptor–ligand binding and coalescence of nanoscale lipid clusters in adhering membranes

Soft Matter, 17, 1912-1920 (2021)

7.    Bin Li*, Yonglei Wang, Guang Shi, Yangyang Gao, Xinghua Shi, Clifford E. Woodward*, Jan Forsman*

Phase transitions of oppositely charged colloidal particles driven by alternating current electric field

ACS Nano, 15, 2363-2373 (2021)

8.    Qing Liu#, Kaiwei Wan#, Yingxu Shang, Zhen-Gang Wang*, Yiyang Zhang, Luru Dai, Chen Wang, Hui Wang*, Xinghua Shi, Dongsheng Liu, Baoquan Ding*

Cofactor-free oxidase-mimetic nanomaterials from self-assembled histidine-rich peptides

Nature Materials, 20, 395-402 (2021)

9.    Xi Liu, Lianxin Shi, Xizi Wan, Bing Dai, Man Yang, Zhen Gu, Xinghua Shi, Shutao Wang*

A spider‐silk‐inspired wet adhesive with supercold tolerance 

Advanced Materials, 33, 2007301 (2021)

10.  Shuang ZhuKaiwei WanHui WangLingju Guo*Xinghua Shi*

The role of supported dual-atom on graphitic carbon nitride for selective and efficient CO2 electrochemical reduction  

Nanotechnology, 32, 385404 (2021)

11.  Shuang ZhuHui WangKaiwei WanLingju Guo*, Tao He*, Xinghua Shi*

Water-gas shift reaction on titania-supported single-metal-atom catalysts: the role of cation (Ti) and oxygen vacancy  

The Journal of Physical Chemistry C, 125, 8620 (2021)

12.  Yuan Wang, Kaiwei Wan, Fei Pan, Xuefeng Zhu, Yuqian Jiang, Hui Wang, Yuli Chen, Xinghua Shi*, Minghua Liu*

Bamboo-like π-nanotubes with tunable helicity and circularly polarized luminescence

Angewandte Chemie International Edition, 60, 16615 (2021)

13.  Rongjuan Feng#, Kaiwei Wan#, Xinyu Sui#, Na Zhao, Huaxing Li, Wanying Lei, Jiaguo Yu, Xinfeng Liu, Xinghua Shi, Maolin Zhai, Gang Liu*, Hui Wang*, Lirong Zheng*, Minghua Liu*

Anchoring single Pt atoms and black phosphorene dual co-catalysts on CdS nanospheres to boost visible-light photocatalytic H2 evolution  

Nano Today, 37, 101080 (2021)


2020年

 

1.    Yiwei, Yang#, Falin Tian#, Di Nie#, Yuan Liu, Kun Qian, Miaorong Yu, Aohua Wang, Yaqing Zhang, Xinghua Shi*, Yong Gan* 

Rapid transport of germ-mimetic nanoparticles with dual conformational polyethylene glycol chains in biological tissues 

Science Advances, 6, eaay9937 (2020) 

2.    Chao Fang, Fan Zheng, Jiaxing Yao, Xi Wei, Chuanhai Fu, Xinghua Shi*, Yuan Lin* 

A model for bridging microtubule dynamics with nuclear envelope shape evolution during closed mitosis 

Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 144, 104116 (2020) 

3.    Cheng Bao#, Bin Liu#, Bin Li#, Jingjing Chai, Liwei Zhang, Lulu Jiao, Dan Li, Zhengquan Yu, Fazheng Ren, Xinghua Shi*, Yuan Li* 

Enhanced transport of shape and rigidity-tuned α-lactalbumin nanotubes across intestinal mucus and cellular barriers 

Nano Letters, 20, 1352-1361 (2020) 

4.   Qingrong Zhang#, Falin Tian#, Fei Wang#, Zhengyuan Guo, Mingjun Cai, Haijiao Xu, Hongda Wang, Guocheng Yang, Xinghua Shi*, Yuping Shan*, Zongqiang Cui* 

Entry dynamics of single Ebola virus revealed by force tracing

ACS Nano, 14, 7046-7054 (2020) 

5.    Huawei Li, Hui WangXinghua Shi*

Interfacial parameters of Pt/γ-Al2O3: A first-principle and MD simulation study     

Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 117, 113804 (2020) 

6.    Xi Cheng, Falin Tian, Min Li, Haijiao Xu,  Mingjun Cai, Qian Li, Xiaolei Zuo, Hongda Wang, Xinghua Shi*, Chuanhai Fan*, Huricha Baigude*, Yuping Shan* 

Size-independent transmembrane transporting of single tetrahedral DNA nanostructures

       Global Challenges, 4, 1900075 (2020) 

7.    Wen He, Huawei Li, Huiqiong Zhou, Hongkang Zhao, Hui Wang*, Xinghua Shi* 

Effect of defects on the electronic structure of a PbI2/MoS2 van der Waals heterostructure: A first-principles study

Science China Physics, Mechanics & Astronomy, 63, 234611 (2020) 

8.    Ping Cheng#, Hui Wang#Xinghua Shi

The effect of phenylalanine ligands on the chiral-selective oxidation of glucose on Au (111)     

Nanoscale, 12, 3050 (2020) 

9.    Di Nie, Zhuo Dai, Jialin Li, Di Nie, Zhuo Dai, Jialin Li, Yiwei Yang, Ziyue Xi, Jie Wang, Wei Zhang, Kun Qian, Shiyan Guo, Chunliu Zhu, Rui Wang, Yiming Li, Miaorong Yu, Xinxin Zhang, Xinghua Shi, Yong Gan* 

Cancer-cell-membrane-coated nanoparticles with a yolk–shell structure augment cancer chemotherapy 

Nano Letters, 20, 936-946 (2020) 

10.  Shanshan Li#, Kai Gu#, Hui Wang#, Bolong Xu, Huawei LiXinghua Shi, Zhijun Huang, Huiyu Liu* 

Degradable holey palladium nanosheets with highly active 1D nanoholes for synergetic phototherapy of hypoxic tumors   

Journal of the American Chemical Society,  142, 5649-5656  (2020)  

11.  Kwanghak Choe, Fengbin Zheng, Hui Wang, Yi Yuan, Wenshi Zhao, Guangxin Xue,  Xueying Qiu, Myonghak Ri, Xinghua Shi, Yinglong Wang, Guodong Li*, Zhiyong Tang* 

Fast and selective semihydrogenation of alkynes by palladium nanoparticles sandwiched in metal-organic frameworks 

Angewandte Chemie International Edition, 59, 3650-3657 (2020) 

12.  Shuang Cao, Ting-Shan Chan,Ying-Rui Liu, Xinghua Shi, Bing Fu, Zhijiao Wu, Hongmei Li, Kang Liu, Sarah Alzuabi, Ping Cheng*, Min Liu*, Taol Li*, Xiaobo Chen*, Lingyu Piao* 

Photocatalytic pure water splitting with high efficiency and value by Pt/porous brookite TiO2 nanoflutes

Nano Energy, 67, 104287 (2020)

13.  Xingyi Tang, Xinghua Shi, Yong Gan, Xin Yi* 

Nanomechanical characterization of pressurized elastic fluid nanovesicles using indentation analysis

Extreame Mechanics Letters, 34, 100613 (2020)

14.  Chongdong Xue, Xinghua Shi, Yu Tian, Xu Zheng*, Guqing Hu 

       Diffusion of nanoparticles with activated hopping in crowded polymer solutions

Nano Letters, 20, 3895-3904 (2020) 

15.  Wen He, Jia Shi, Hongkang Zhao. Hui Wang*, Xinfeng Liu*, Xinghua Shi*

         Bandgap engineering of few-layered MoS2 with low concentrations of S vacancies

RCS Advances, 10, 15702-15706 (2020) 

16.  Dejing Meng, Yuandong Chen, Yinglu Ji, Xinghua Shi, Hui Wang*, and Xiaochun Wu* 

      Temperature effect of plasmonic circular dichroism in dynamic oligomers of AuNR@Ag nanorods driven by cysteine: the role of surface atom migration

Advanced Optical Materials9, 2001274  (2020) 

17.   Ke Hou, Jing Zhao, Hui Wang, Bin Li, Kexin Li, Xinghua Shi, Kaiwei Wan, Jing Ai, Jiawei Lv, Dawei Wang, Qunxing Huang, Huayi Wang, Qin Cao, Shaoqin Liu*, Zhiyong Tang*

Chiral gold nanoparticles enantioselectively rescue memory deficits in a mouse model of Alzheimer’s disease

Nature Communications, 11, 4790 (2020)    


     2019年:

1.    Miaorong Yu#, Wenyi Song#, Falin Tian#, Zhuo Dai, Quanlei Zhu, Ejaj Ahmad, Shiyan Guo, Chunliu Zhu, Haijun Zhong, Yongchun Yuan, Tao Zhang, Xin Yi, Xinghua Shi*, Yong Gan*, and Huajian Gao* 

Temperature- and rigidity-mediated rapid transport of lipid nanovesicles in hydrogels 

Proceedings of the National Academy of Sciences, 116, 5362-5369 (2019) 

2.    Bolong Xu#, Hui Wang#, Weiwei Wang#, Lizeng Gao, Shanshan Li, Xueting Pan, Hongyu Wang, Hailong Yang, Xiangqin Meng, Qiuwen Wu, Lirong Zheng, Shenming Chen, Xinghua Shi, Kelong Fan*, Xiyun Yan*, Huiyu Liu* 

A Single-Atom Nanozyme for Wound Disinfection Applications 

Angewandte Chemie International Edition, 58, 4911-4916 (2019) 

3.    Fei Pan, Guorui Wang, Luqi Liu, Yuli Chen*, Zhong Zhang*, Xinghua Shi* 

Bending Induced Interlayer Shearing, Rippling and Kink Buckling of Multilayered Graphene Sheets 

Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 122, 340-363 (2019) 

4.    Hui WangKaiwei WanXinghua Shi* 

Recent Advances in Nanozyme Research 

Advanced Materials, 1805368 (2019) 

5.    Xinghua Shi*, Falin Tian* 

Multiscale Modeling and Simulation of Nano-carriers Delivery through Biological Barriers-A Review 

Advanced Theory and Simulations, 2, 1800105 (2019) 

6.    Leihou Shao#, Kaiwei Wan#Hui Wang, Yankun Cui, Caiyan Zhao, Jianqing Lu, Xianlei Li, Long Chen, Xinyue Cui, Xuan Wang, Xiongwei Deng*, Xinghua Shi*, Yan Wu*

A Non-conjugated polyethylenimine copolymer-based unorthodox nanoprobe for bioimaging and related mechanisms exploration   

Biomaterial Science, 7, 3016-3024  (2019)  

7.    Yonglong Zheng#, Ping Cheng#, Jiansheng Xu, Jianyu Han, Dawei Wang, Changlong Hao, Hamideh Rezvani Alanagh, Chang Long, Xinghua Shi*,  Zhiyong Tang 

MOF-derived nitrogen-doped nanoporous carbon for electroreduction of CO2 to CO: the calcining temperature effect and the mechanism 

Nanoscale, 11, 4911-4917 (2019) 

8.    Chong Zhang#, Jianhua Lu#, Falin Tian#, Lindong Li, Yingqin Hou, Yaoyi Wang, Lingdong Sun*, Xinghua Shi*, Hua Lu* 

Regulation of the cellular uptake of nanoparticles by the orientation of helical polypeptides 

Nano Research, 12, 889-896 (2019) 

9.    Shiqing Bi, Hui Wang, Jiyu Zhou, Shuai You, Yuan Zhang*, Xinghua Shi, Zhiyong Tang, Huiqiong Zhou* 

Halogen bonding reduces intrinsic traps and enhances charge mobilities in halide perovskite solar cells 

Journal of Materials Chemistry A, 7, 6840-6848 (2019) 

10.  Tianjiao Ji, Jiayan Lang, Bo Ning, Feifei Qi, Hui Wang, Yinlong Zhang, Ruifang Zhao, Xiao Yang, Lijing Zhang, Wei Li, Xinghua Shi, Zhihai Qin*, Ying Zhao*, Guangjun Nie* 

Enhanced Natural Killer Cell Immunotherapy by Rationally Assembling Fc Fragments of Antibodies onto Tumor Membranes 

Advanced Materials, 31, 1804395 (2019) 

11.  Bin Li, Ran Zhang, Xinghua Shi* 

Aggregation of Amyloid Peptides into Fibrils Driven by Nanoparticles and their Curvature Effect 

Physical Chemistry Chemical Physics, 21, 1784-1790 (2019) 

12.  Falin Tian, Hui Wang, Huawei Li, Ping Cheng, Xinghua Shi*  

Molecular simulation of diffusion of rigidity-tuned nanoparticles in biological hydrogels  

Acta Mechanica Sinica, 35, 376-383 (2019)  

13.  Xianlei Li, Massimo Bottini, Luyao Zhang, Shuai Zhang, Jing Chen, Tingbin Zhang, Lu Liu, Nicola Rosato, Xibo Ma, Xinghua Shi, Yan Wu*, Weisheng Guo* , and Xing-Jie Liang* 

Core-Satellite Nanomedicines for in Vivo Real-Time Monitoring of Enzyme-Activatable Drug Release by Fluorescence and Photoacoustic Dual-Modal Imaging 

ACS Nano, 13, 176-186 (2019) 

14.  Shili Ye, Kunqi Xu, Le Lei, Sabir Hussain, Fei Pang, Xinmeng Liu, Zhiyue Zheng, Wei Ji, Xinghua Shi, Rui Xu, Liming Xie, Zhihai Cheng* 

Nanoscratch on Single-layer MoS2 Crystal by Atomic Force Microscopy: Semi-circular to Periodical Zigzag Cracks  

Materials Research Express, 6, 025048 (2019)

15.  Yawen Dai#, Ping Cheng#, Guancai Xie#, Chengcheng Li, Muhammad Zain Akram, Beidou Guo, Rajender Boddula, Xinghua Shi*, Jinlong Gong*  Jian Ru Gong* 

Modulating Photoelectrochemical Water-Splitting Activity by Charge-Storage Capacity of Electrocatalysts

The Journal of Physical Chemistry C, 123, 28753-28762 (2019)

16.   Zhengang Wang, Yunzhe Li, Hui WangKaiwei Wan, Qing Liu, Xinghua Shi, Baoquan Ding* 

Enzyme Mimic Based on a SelfAssembled Chitosan/DNA Hybrid Exhibits Superior Activity and Tolerance 

Chemistry A European Journal, 25, 12576-12582 (2019) 

17.   Zhuo Dai, Miaorong Yu, Xin Yi*, Zeming Wu, Falin Tian, Yunqiu Miao, Wenyi Song, Shufang He, Ejaj Ahmad, Shiyan Guo, Chunliu Zhu, Xinxin Zhang, Yiming Li, Xinghua Shi, Rui Wang*, Yong Gan* 

Chain-Length- and Saturation-Tuned Mechanics of Fluid Nanovesicles Direct Tumor Delivery 

ACS Nano, 13, 7676-7689 (2019) 

18.   Jing Zhao, Kexin Li, Kaiwei Wan, Tiedong Sun, Nannan Zheng, Fanjiao Zhu, Jichao Ma, Jia Jiao, Tianchan Li, Jinyuan Ni, Xinghua ShiHui Wang, Qiang Peng, Jing Ai*, Wanhai Xu*, Shaoqin Liu* 

Organoplatinum-Substituted Polyoxometalate Inhibits β-amyloid Aggregation for Alzheimer's Therapy

Angewandte Chemie International Edition, 58, 18032-18039 (2019)

19.   Jiaqi Chen, Dejing Meng, Hui Wang, Haiyun Li, Yinglu Ji, Xinghua Shi, Xiaochun Wu* 

Aromatic thiol-modulated Ag overgrowth on gold nanoparticles: tracking the thiol's position in the core–shell nanoparticles

Nanoscale, 11, 11471-11477 (2019)


2018年: 

1.    Yang Yang#, Jie Liang#, Fei Pan#, Zhen Wang, Jianqi Zhang, Kamran Amin, Jin Fang, Wenjun Zou, Yuli Chen, Xinghua Shi*, Zhixiang Wei*

Macroscopic Helical Chirality and Self-motion of Hierarchical Self-assemblies Induced by Enantiomeric Small Molecules

Nature Communications, 9, 3808 (2018)

2.    Miaorong Yu#, Lu Xu#, Falin Tian#, Qian Su, Nan Zheng, Yiwei Yang, Jiuling Wang, Aohua Wang, Chunliu Zhu, Shiyan Guo, Xinxin Zhang, Yong Gan*, Xinghua Shi*, Huajian Gao*

Rapid Transport of Deformation-Tuned Nanoparticles across Biological Hydrogels and Cellular Barriers

Nature Communications, 9, 2607 (2018)

3.    Jiuling Wang#, Yiwei Yang#, Miaorong Yu, Guoqing Hu, Yong Gan*, Huajian Gao*, Xinghua Shi*

Diffusion of Rod-like Nanoparticles in Non-adhesive and Adhesive Porous Polymeric Gels

Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 112, 431-457 (2018) 

4.    Bin Liang#, Hui Wang#, Xinghua ShiBaoying Shen, Xiao He, Zahid Ali Ghazi, Niaz Ali Khan, Haksong Sin, Abdul Muqsit Khattak, Lianshan Li*, Zhiyong Tang*

Microporous Membranes Comprising Conjugated Polymers with Rigid Backbones Enable Ultrafast Organic-solvent Nanofiltration 

Nature Chemistry, 10, 961-967 (2018)

5.    Jiashu Sun#*, Yike Li#, Fusheng Yan#, Chao Liu#, Yutao San, Fei Tian, Qiang Feng, Pengfei Duan, Li, Zhang, Xinghua Shi, Baoquan Ding*, Minghua Liu*

Control over the Emerging Chirality in Supramolecular Gels and Solutions by Chiral Microvortices in Milliseconds

Nature Communications, 9, 2599 (2018)

6.    Zhen-Gang Wang*#, Hui Wang#, Qing Liu#, Fangyuan Duan, Xinghua Shi*, Baoquan Ding*

Designed Self-Assembly of Peptides with G-Quadruplex/Hemin DNAzyme into Nanofibrils Possessing Enzyme-Mimicking Active Sites and Catalytic Functions 

ACS Catalysis, 8, 7016-7024 (2018) 

7.    Lixue Tang, Shiyu Cheng, Luyao Zhang, Hanbing Mi, Lei Mou, Shuaijian Yang, Zhiwei Huang, Xinghua Shi, Xingyu Jiang*

Printable Metal-Polymer Conductors for Highly Stretchable Bio-Devices

iScience, 4, 302-311 (2018) 

8.    Jinping Wang, Luyao Zhang, Fei Peng, Xinghua Shi*, David Tai Leong*

Targeting Endothelial Cell Junctions with Negatively Charged Gold Nanoparticles 

Chemistry of Materials, 30, 3759-3767 (2018) 

9.    Huimin Liu, Hui Wang, Zongwen Liu, Huajuan Ling, Cuifeng Zhou, Huawei Li, Catherine Stampfl, Xiaozhou Liao, Jiuling WangXinghua Shi*, Jun Huang*

Confinement Impact for the Dynamics of Supported Metal Nanoparticles

Small, 14, 1801586 (2018)

10.  Xinsheng Wang, Haining Liu, Juanxia Wu, Junhao Lin, Wen HeHui WangXinghua Shi, Kazutomo Suenaga, Liming Xie*

Chemical Growth of 1TTaS2 Monolayer and Thin Films: Robust Charge Density Wave Transitions and High Bolometric Responsivity

Advanced Materials,  30, 1800074 (2018)

11.  Tianjiao Ji, Jiayan Lang, Bo Ning, Feifei Qi, Hui Wang, Yinlong Zhang, Ruifang Zhao, Xiao Yang, Lijing Zhang, Wei Li, Xinghua Shi, Zhihai Qin*, Ying Zhao*, Guangjun Nie*

Enhanced Natural Killer Cell Immunotherapy by Rationally Assembling Fc Fragments of Antibodies onto Tumor Membranes

Advanced Materials,  201804395 (2018)

12.  Yanfei Zhu, Hui WangKaiwei Wan, Jun Guo, Chunting He, Yue Yu, Luyang Zhao, Yin Zhang, Jiawei Lv, Lin Shi, Renxi Jin, Xinxiang Zhang, Xinghua Shi, Zhiyong Tang

Enantioseparation of Au20 (PP3) 4Cl4 Clusters of Intrinsic Core Chirality

Angewandte Chemie International Edition, 57, 9059-9063 (2018)

13.  Shuai You#, Hui Wang#, Shiqing Bi, Jiyu Zhou, Liang Qin, Xiaohui Qiu, Zhiqiang Zhao, Yun Xu, Yuan Zhang*, Xinghua Shi, Huiqiong Zhou*, Zhiyong Tang

A Biopolymer Heparin Sodium Interlayer Anchoring TiO2 and MAPbI3 Enhances Trap Passivation and Device Stability in Perovskite Solar Cells 

Advanced Materials, 30, 1706924 (2018) 

14.  Xueting Pan, Lixin Bai, Hui Wang, Qingyuan Wu, Hongyu Wang, Shuang Liu, Bolong Xu, Xinghua Shi, Huiyu Liu*

Metal-Organic-Framework-Derived Carbon Nanostructure Augmented Sonodynamic Cancer Therapy

Advanced Materials, 30, 1800180 (2018) 

15.  Shuang Cao, Yong Chen*, Hui Wang, Jie Chen, Xinghua Shi, Hongmei Li, Ping Cheng*, Xinfeng Liu*, Min Liu*, Lingyu Piao*

Ultrasmall CoP Nanoparticles as Efficient Cocatalysts for Photocatalytic Formic Acid Dehydrogenation

Joule, 2, 549-557 (2018) 

16.  Liguang Xu#*, Maozhong Sun#, Ping Cheng#, Rui Gao, Hui Wang, Wei Ma, Xinghua Shi*, Chuanlai Xu, Hua Kuang*

2D Chiroptical Nanostructures for High-Performance Photooxidants

Advanced Functional Materials, 28, 1707237 (2018)

17.  Yongde Tong, Guangxin Xue, Hui Wang, Mei Liu, Jin Wang, Changlong Hao, Xiaofei Zhang, Dawei Wang, Xinghua Shi, Wei Liu*, Guodong Li*, Zhiyong Tang

Interfacial Coupling between Noble Metal Nanoparticles and Metal-Organic Frameworks for Enhanced Catalytic Activity

Nanoscale, 10, 16425-16430 (2018) 

18.  Qingxin Yao#, Qiang Bao#, Xinming Li, Hui Wang, Zhenyu Yang, Xinghua Shi*, Yuan Gao*, Bing Xu

Determination of the Packing Model of a Supramolecular Nanofiber via Mass-per-length Measurement and de novo Simulation

Nanoscale, 10, 3990-3996 (2018) 

19.  施兴华*张路姚,李博,冯西桥*

肿瘤及其微环境的力学问题

力学进展48, 201808 (2018) 

20.  冯西桥*,薛时磊,李博,施兴华

肿瘤力学生物学

医用生物力学33(S1), 61-73 (2018) 

 

2017年: 

1.    Qiao Jiang, Qing Liu, Yuefeng Shi, Zhen-Gang Wang, Pengfei Zhan, Jianbing Liu, Chao Liu, Hui WangXinghua Shi, Li Zhang, Jiashu Sun*, Baoquan Ding*, Minghua Liu*

Stimulus-Responsive Plasmonic Chiral Signals of Gold Nanorods Organized on DNA Origami

Nano Letters, 17, 7125-7130 (2017) 

2.    Yifan Li, Zhenghan Di, Jinhong Gao, Ping Cheng, Chunzhi Di, Ge Zhang, Bei Liu, Xinghua Shi, Ling-Dong Sun, Lele Li* , Chun-Hua Yan

Heterodimers Made of Upconversion Nanoparticles and Metal–Organic Frameworks

Journal of the American Chemical Society, 139, 13804-13810 (2017) 

3.    Fan Lin, Yufeng Zhou, Qiusha Li, Xiaoshun Zhou, Yong Shao*, Benoit Habermeyer, Hui WangXinghua Shi, Zhiai Xu*

Prototropically Allosteric Probe for Superbly Selective DNA Analysis

Analytical Chemistry, 89, 9299-9306 (2017)

4.    Qing Liu#, Hui Wang#Xinghua Shi*, Zhen-Gang Wang*, Baoquan Ding*

Self-Assembled DNA/Peptide-Based Nanoparticle Exhibiting Synergistic Enzymatic Activity

ACS Nano, 11, 7251-7258 (2017)

5.    Qiang Feng, Jianping Liu, Xuanyu Li, Qinghua Chen, Jiashu Sun, Xinghua Shi, Baoquan Ding, Haijun Yu, Yaping Li, Xingyu Jiang

Drug Delivery: Onestep Microfluidic Synthesis of Nanocomplex with Tunable Rigidity and Acidswitchable Surface Charge for Overcoming Drug Resistance

Small, 13, 1603109 (2017)

6.    Jiuling WangXinghua Shi*

Molecular Dynamics Simulation of Diffusion of Nanoparticles in Mucus

Acta Mechanica Solida Sinica, 30, 241-247 (2017)

7.    Kelong Fan, Hui Wang, Juqun Xi, Qi Liu,Xiangqin Meng, Demin Duan, Lizeng Gao*, Xiyun Yan*

Optimization of Fe3O4nanozyme Activity via Single Amino Acid Modification Mimicking an Enzyme Active Site

Chemical Communication 53, 424-427 (2017) 

8.    Hui Wang, Zhifang Chai, Dongqi Wang

Influence of Anions on the Adsorption of Uranyl on Hydroxylated α-SiO2(001): A First-Principle Study

Green Energy & Environment, 2, 30-41 (2017) 

9.    Yong-Lei Wang, Mikhail Golets, Bin Li, Sten Sarman, Aatto Laaksonen

Interfacial Structures of Trihexyltetradecylphosphonium-bis(mandelato)borate Ionic Liquid Confined between Gold Electrodes

ACS Applied Materials & Interfaces, 9, 4976-4987 (2017) 

    

2016年: 

1.    Zhenqian Pang, Xinghua Shi, Yujie Wei*, Daining Fang*

Grain Boundary and Curvature Enhanced Lithium Adsorption on Carbon

Carbon, 107, 557-563 (2016)

2.    Miaorong Yu#, Jiuling Wang#, Yiwei Yang#, Chunliu Zhu, Qian Su, Shiyan Guo, Jiashu Sun, Yong Gan*, Xinghua Shi*, and Huajian Gao*

Rotation-facilitated Rapid Transport of Nanorods in Mucosal Tissues

Nano Letters, 16 (11), 7176-7182 (2016)

3.    Lu Zhang, Jiashu Sun*, Yilian Wang, Jiancheng Wang, Xinghua Shi, and Guoqing Hu

A Non-specific Organelle-targeting Strategy with Core-shell Nanoparticles of Varied Lipid Components/ratios

Analytical Chemistry, 88, 7344–7351 (2016)

4.    Hua Yang, Zhengdao Wang, Yafang Guo*, Xinghua Shi*

A Molecular Dynamics Investigation of the Deformation Mechanism and Shape Memory Effect of Epoxy Shape Memory Polymers

Science China Physics, Mechanics & Astronomy, 59:634601 (2016)

5.    Jimin Fu, Chong He, Biao Xia, Yan Li, Qiong Feng, Qifang YinXinghua Shi, Xue Feng, Hongtao Wang, Haimin Yao

c-axis Preferential Orientation of Hydroxyapatite Accounts for the High Wear Resistance of the Teeth of Black Carp (Mylopharyngodon piceus)

Scientific Reports, 6, 23509 (2016)

6.    Tu Lan, Hui Wang, Jiali Liao, Yuanyou Yang, Zhifang Chai, Ning Liu, Dongqi Wang*

Dynamics of Humic Acid and Its Interaction with Uranyl in the Presence of Hydrophobic Surface Implicated by Molecular Dynamics Simulations

Environmental Science & Technology. 50 (20), 11121–11128 (2016) 

7.    Hui Wang, Xu Li, Liang Gao, Xueyun Gao, Dongqi Wang, Lina Zhao*

Atomic Structure of Peptide Coated Gold Nanocluster Identified by Theoretical and Experimental Studies

Nanoscale, 8, 11454–11460 (2016) 

8.    Liqun Ye*, Hui Wang, Xiaoli Jin, Yurong Su, Dongqi Wang*, Haiquan Xie, Xiaodi Liu, Xinxin Liu

Synthesis of Olive-Green Few-Layered BiOI for Efficient Photoreduction of CO2 into Solar Fuels under Visible/Near-Infrared Light

Solar Energy Materials & Solar Cells. 144, 732–739 (2016) 

9.    Bin Li, Ke Ma, Yong-Lei Wang, Martin Turesson, Clifford E. Woodward, Jan Forsman

Fused Coarse-grained Model of Aromatic Ionic Liquids and Their Behaviour at Electrodes 

Physical Chemistry Chemical Physics, 18, 8165-8173 (2016) 

10.  Xiangze Zeng,  Bin Li, Qin Qiao, Lizhe Zhu, Zhong-Yuan Lu, Xuhui Huang

Elucidating Dominant Pathways of the Nano-particle Self-Assembly Process

Physical Chemistry Chemical Physics, 18, 23494-23499 (2016) 

11.  Hongduo Lu, Bin Li, Sture Nordholm, Clifford E. Woodward, Jan Forsman

Ion Pairing and Phase Behaviour of an Asymmetric Restricted Primitive Model of Ionic Liquids

The Journal of Chemical Physics, 145, 234510 (2016) 

12.  Ping Cheng, Yongpeng Yang, Nouman Ahmad, Shengli Zhang, Shiping Huang

Ru55 Nanoparticles Catalyze the Dissociation of H2O Monomer and Dimer to Produce Hydrogen: A Comparative DFT Study

International Journal of Hydrogen Energy 41, 3844-3853 (2016) 

13.  Yongpeng Yang, Ping Cheng, Shengli Zhang, Shiping Huang

Theoretical Insights into the CO Dimerization and Trimerization on Pt Nanocluster

RSC Advances 6, 4354–4364 (2016) 

14.  Man Xue, Ping Cheng, Ning Wang, Yunhan Li, Shiping Huang

Insight into the Relationship between Structural and Electronic Properties of Bimetallic RhnPt55-n (n=0–55) Clusters with Cuboctahedral Structure: DFT Approaches

Journal of Cluster Science 27, 895-911 (2016) 

15.  Yongpeng Yang, Ping Cheng, Shiping Huang

Unraveling the Roles of Iron in Stabilizing the Defective Graphene-supported Pt-Fe Bimetallic Nanoparticles

Journal of Alloys and Compounds, 688, 1172-1180 (2016) 

   

2016年以前: 

1.    Lu Zhang#, Qiang Feng#, Jiuling Wang#, Shuai Zhang, Baoquan Ding, Yujie Wei, Mingdong Dong, Ji-Young Ryu, Tae-Young Yoon, Xinghua Shi*, Jiashu Sun*, Xingyu Jiang*

Microfluidic Synthesis of Hybrid Nanoparticles with Controlled Lipid Layers: Understanding Flexibility-regulated Cell-nanoparticle Interaction

ACS Nano, 9, 9912-9921 (2015)

2.    Lu Zhang, Qiang Feng, Jiuling Wang, Jiashu Sun, Xinghua Shi, Xingyu Jiang

Microfluidic Synthesis of Rigid Nanovesicles for Hydrophilic Reagents Delivery

Angewandte Chemie International Edition, 54, 3952-3956 (2015)

3.    Jiashu Sun#, Lu Zhang#, Jiuling Wang#, Qiang Feng, Dingbin Liu, Qifang Yin, Dongyan Xu, Yujie Wei, Baoquan Ding, Xinghua Shi*, Xingyu Jiang*

Tunable Rigidity of (Polymeric core)-(lipid shell) Nanoparticles for Regulated Cellular Uptake

Advanced Materials, 27, 1402-1407 (2015)

4.    Xianqi Lei, Congling LiXinghua Shi, Xianghong Xu, Yujie Wei

Notch Strengthening or Weakening Governed by Transition of Shear Failure to Normal Mode Fracture

Scientific Reports, 5, 10537 (2015)

5.    Congling Li, Yujie Wei, Xinghua Shi*

Reformation Capability of Short-range order and their Medium-range Connections Regulates Deformability of Bulk Metallic Glasses

Scientific Reports, 5, 12177 (2015)

6.    Xiaocong He, Min Lin, Baoyong Sha, Shangsheng Feng, Xinghua Shi, Zhiguo Qu, Feng Xu

Coarse-grained Molecular Dynamics Studies of Translocation Mechanism of Polyarginines across Asymmetric Membrane under Tension

Scientific Reports, 5, 12808 (2015)

7.    Hua Yang, Kai Yu, Xiaoming Mu, Xinghua Shi, Yujie Wei, Yafang Guo, H. Jerry Qi

A Molecular Dynamics Study of Bond Exchange Reactions in Covalent Adaptable Networks

Soft Matter, 11, 6305 (2015)

8.    Jiuling Wang, Jiashu Sun, Xinghua Shi*

Interaction between Nanoparticles and the Cell (in Chinese)

Chinese Science Bulletin, 60, 1–11 (2015)

9.    Jiuling Wang, Haimin Yao, Xinghua Shi*

Cooperative Entry of Nanoparticles into the Cell

Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 73, 151-165 (2014)

10.  Qifang YinXinghua Shi*

Energy Barrier for Configurational Transformation of Graphene Nanoribbon on Nanotube

Theoretical and Applied Mechanics Letters, 4, 041010 (2014)

11.  Jidong Wang, Wenwen Chen, Jiashu Sun, Chao Liu, Qifang Yin, Lu Zhang, Yunlei Xianyu, Xinghua Shi, Guoqing Hu, Xingyu Jiang

A Microfluidic Tubing Method and its Application for Controlled Synthesis of Polymeric Nanoparticles

Lab on a Chip, 14, 1673-1677 (2014)

12.  Xin Yi, Xinghua Shi, Huajian Gao

A Universal Law for Cell Uptake of One-dimensional Nanomaterials

Nano Letters, 14, 1049-1055 (2014)

13.  Xinghua Shi*Qifang Yin, Nicola M. Pugno, Huajian Gao

Tunable Mechanical Behavior of Carbon Nanoscroll Crystals under Lateral Uniaxial Compression

Journal of Applied Mechanics-ASME, 81, 021014(2014)

14.  Xiaocong He, Zhiguo Qu, Feng Xu, Min Lin, Jiuling WangXinghua Shi, Tianjian Lu

Molecular Analysis of Interactions between Dendrimers and Asymmetric Membranes at Different Transport Stages

Soft Matter, 10, 139 (2014)

15.  Guoqing Hu, Bao Jiao, Xinghua Shi, Valle Russell, Qihui Fan, Yi Y. Zuo

Physicochemical Properties of Nanoparticles Regulate Translocation across Pulmonary Surfactant Monolayer and Formation of Lipoprotein Corona

ACS Nano, 7, 10525-10533 (2013)

16.  Nicola M. Pugno, Qifang YinXinghua Shi, Rosario Capozza

A Generalization of the Coulomb's Law: from Graphene to Macroscale

Meccanica, 48, 1845-1851 (2013)

17.  Jiuling Wang, Yujie Wei, Xinghua Shi*, Huajian Gao

Cellular Entry of Graphene Nanosheets: the Role of Thickness, Oxidation and Surface Adsorption

RSC Advances, 3, 15776-15782 (2013)

18.  E. Jomehzadeh, M. K. Afshar, C. Galiotis, Xinghua Shi, N. M. Pugno

Nonlinear Softening and Hardening Nonlocal Bending Stiffness of an Initially Curved Monolayer Graphene

International Journal of Non-Linear Mechanics, 56, 123-131 (2013)

19.  Zhiguo Qu, Xiaocong He, Min Lin, Baoyong Sha, Xinghua Shi, Tianjian Lu, Feng Xu

Advances in the Understanding of Nanomaterial Biomembrane Interactions and their Mathematic and Numerical Modeling

Nanomedicine-future medicine, 8, 995-1011 (2013)

20.  Yuan Cheng, Nicola M. Pugno, Xinghua Shi, Bin Chen, Huajian Gao

Surface Energy Controlled Self-collapse of Carbon Nanotube Bundle with Large and Reversible Volumetric Deformation

Journal of Applied Mechanics-ASME, 80, 040902 (2013)

21.  Qifang YinXinghua Shi*

Mechanics of Rolling of Nanoribbon on Tube and Sphere

Nanoscale, 5, 5450-5455 (2013)

22.  Jiangtao Wu, Xinghua Shi, Yujie Wei

Tunable Band Structures of Polycrystalline Graphene by External and Mismatch Strains

Acta Mechanica Sinica, 28, 1539-1544 (2012)

23.  Yujie Wei, Jiangtao Wu, Hanqing Yin, Xinghua Shi, Ronggui Yang, Mildred S. Dresselhaus

The Nature of Strength Enhancement and Weakening by Pentagon-heptagon Defects in Graphene

Nature Materials, 11, 759-763 (2012)

24.  Xinghua Shi*Qifang Yin, Yujie Wei

A Theoretical Analysis of the Surface Dependent Binding, Peeling and Folding of Graphene on Single Crystal Copper

Carbon, 50, 3055-3063 (2012)

25.  Xinghua Shi*, Bo Peng, Nicola M Pugno, Huajian Gao

Stretch-induced Softening of Bending Rigidity in Graphene

Applied Physics Letters, 100, 191913 (2012)

26.  Yuan Cheng, Xinghua Shi, Nicola M Pugno, Huajian Gao

Substrate-supported Carbon Nanoscroll Oscillator

Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 44 (6) 955-959 (2012)

27.  Xinghua Shi, Annette Vom dem Bussche, Robert Hurt, Agnes Kane, Huajian Gao

Cell Entry of One-dimensional Nanomaterials Occurs by Tip Recognition and Rotation

Nature Nanotechnology, 6 (11), 714-719 (2011) 

28.  Xin Yi, Xinghua Shi, Huajian Gao

Cellular Uptake of Elastic Nanoparticles

Physical Review Letters, 107, 098101 (2011)

29.  Xinghua Shi, Nicola M. Pugno, Huajian Gao

Constitutive Behavior of Pressurized Carbon Nanoscrolls

International Journal of Fracture, 171 (2), 163-168 (2011)

30.  Xinghua Shi, Nicola M. Pugno, Huajian Gao

Mechanics of Carbon Nanoscrolls: A Review

Acta Mechanica Solida Sinica, 23(6), 484-497 (2010)

31.  Yuan Cheng, Dechang Li, Baohua Ji, Xinghua Shi, Huajian Gao

Structure-based Design of Carbon Nanotubes as HIV-1 Protease Inhibitors: Atomistic and Coarse-grained Simulations

Journal of Molecular Graphics and Modelling, 29, 171-177 (2010)

32.  Xinghua Shi, Yuan Cheng, Nicola M. Pugno, Huajian Gao

A Translational Nanoactuator Based on Carbon Nanoscrolls on Substrates

Applied Physics Letters, 96, 053115 (2010)

33.  Xinghua Shi, Yuan Cheng, Nicola M. Pugno, Huajian Gao

Tunable Water Channels with Carbon Nanoscrolls

Small, 6, 739-744 (2010)

34.  Xinghua Shi*, Nicola M. Pugno, Huajian Gao

Tunable Core Size of Carbon Nanoscrolls

Journal of Computational and Theoretical Nanoscience, 7, 517 (2010)

35.  Xinghua Shi, Nicola M. Pugno, Yuan Cheng, Huajian Gao

Gigahertz Breathing Oscillators Based on Carbon Nanoscrolls

Applied Physics Letters, 95, 163113 (2009)

36.  Xinghua Shi, Yong Kong, Huajian Gao

Coarse Grained Molecular Dynamics and Theoretical Studies of Carbon Nanotubes Entering Cell Membrane

Acta Mechanica Sinica, 24, 161-169 (2008)

37.  Bin Chen, Xinghua Shi, Huajian Gao

Apparent Fracture/adhesion Energy of Interfaces with Periodic Cohesive Interactions

Proceedings of the Royal Society A, 464, 657-671 (2008)

38.  Xinghua Shi, Yong Kong, Ya-Pu Zhao, Huajian Gao

Molecular Dynamics Simulation of Peeling A DNA Molecule on Substrate

Acta Mechanica Sinica, 21, 249-256 (2005)

39.  Xinghua Shi, Ya-Pu Zhao

Comparison of Various Adhesion Contact Theories and the Influence of Dimensionless Load Parameter

Journal of Adhesion Science and Technology, 18(1):55-68 (2004)

40.  Xinghua Shi*, Yonggang Gao

Generalization of Response Number for Dynamic Plastic Response of Shells Subjected to Impulsive Loading

International Journal of Pressure Vessels and Piping, 78(6): 453-459 (2001)

Copyright 2003-2005 国家纳米科学中心 版权所有 备案序号:京ICP备05064431 京公网安备:110402500013
地址:北京市海淀区中关村北一条11号  邮编:100190
电话:010-62652116 传真:010-62656765
Email:webmaster@nanoctr.cn